Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

9.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 

9.1.1. pisemnie na adres: ELDO P.P.H.U“ adres: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
9.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rosarosie.eu;

9.1.3. osobiście w dowolnym punkcie sprzedaży.

9.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do ustawy o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik do niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

9.3.1. dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

9.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwrotnego otrzymania towaru, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. konsument może zwrócić produkt na adres: ELDO P.P.H.U“ adres: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź.

9.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

9.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

9.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

9.9.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

(14) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku  finansowym; (15) świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,(16) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
Źródło: www.uokik.gov.pl

 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zakupionego towaru..................................................................... nr. zamówienia................ .............. zawartej dnia………………………………………………w..................................................................

Cena towaru którego dotyczy odstąpienie…………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł/EUR (słownie: ........................................................................) przekazem pocztowym na adres.............................................................................................. lub na konto nr.........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

Dane konsumenta

 

 

 

 

 

 

……………………………..

data i podpis* Konsumenta

 

* w przypadku, gdy oświadczenie będzie przesłane pocztą

 

 

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej naprawy towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

Z poważaniem

 

 

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

Z poważaniem

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej obniżenia ceny

 

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ............... . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ........... (słownie: .........) zł /EUR, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

Z poważaniem

 

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej wymiany towaru

 

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixelpixel