Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności, cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI, cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.rosarosie.com oraz www.alfraro.com, zwanego dalej „RosaRosie”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z RosaRosie, w tym składania Zamówień.

Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

Administratorem danych osobowych Zamawiających w RosaRosie jest firma ELDO P.P.H.U. (adres: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068823; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja: Sąd Rejonowy Łódź NIP: 7251676514; REGON: 472157374, właściciel oraz administrator sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.RosaRosie.eu oraz www.alfraro.com, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Sprzedawcą”.

Zakres zbierania danych

Sprzedawca zbiera dane osób korzystających z RosaRosie, w szczególności składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Zamawiającym, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy jak również numeru telefonu.

Cel zbierania danych

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Zamawiających, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Sprzedawca przetwarza dane osobowej Zamawiających, gdy jest to niezbędne do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Prawo dostępu

Zamawiający posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Zamawiający może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

Zamawiającemu przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, gdy Sprzedawca zamierza przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Zamawiający może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Zamawiającego, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.

Mechanizm cookies

RosaRosie używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony RosaRosie. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę RosaRosie do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Zamawiających. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron RosaRosie.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Zamawiający może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach RosaRosie będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę RosaRosie, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu RosaRosie.

Cookies innych podmiotów

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z RosaRosie. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Zamawiających.

Strona może wykorzystywać Retargeting Personalizowany RTB. Użytkownik ma możliwość wypisania się ze stosowanego retargetingu na http://www.rtbhouse.com/privacy/

W reklamach zamieszczanych na stronach RosaRosie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą RosaRosie, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z RODO rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz prawodawstwem krajowym, ponadto Sprzedawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Sprzedawca, które zostały zamieszczone na stronach RosaRosie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji op użytkowniku, w tym prawo do "bycia zapomnianym"

W przypadku udostępnienia danych teleadresowych bez założenia konta na stronie www.rosarosie.eu można je zmodyfikować lub usunąć kontaktując się z administratorem strony (info@rosarosie.eu). Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do naszych serwisów i w każdym momencie korzystania z serwisów.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Prawdo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów, prowadzeniem statystyk, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z otrzymywania wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów l\będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

Wszystkie żądania dot wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie, a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.

W przypadku, gdybyś uznał ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: ELDO P.P.H.U., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

 

pixelpixel