Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

www.rosarosie.com

 

Drogi Kliencie,

serdecznie witamy Cię w naszym online-shopie i zapraszamy na udane zakupy.

Nasz sklep internetowy dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż przepisy ustawy o prawach konsumenta są nieważne i na ich miejsce mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta. Dlatego przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie w Polsce RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W dniu 25. grudnia 2014 weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W związku z powyższym dostosowaliśmy regulamin naszego sklepu do nowych wymogów prawnych europejskich i krajowych, które prezentujemy poniżej. Poprzednia wersja regulaminu znajduje się tutaj.

§ 1 Wstęp
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym RosaRosie znajdującym się pod adresem elektronicznym www.RosaRosie.com oraz www.alfraro.com.
Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są w szczególności:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827),
ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121),
ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422),
ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).

§ 2 Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:
Sprzedawca – firma „Rosa Rosie  Stolzestr. 8 75175 Pforzheim Niemcy oraz adres poczty elektronicznej: info@rosarosie.com. Adres w Polsce ELDO P.P.H.U“ ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź

RosaRosie – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.RosaRosie.com oraz www.alfraro.com, prowadzony i będący własnością Sprzedawcy.
Zamawiający – osoba fizyczna, prawa lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Rosa Rosie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Rosa Rosie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
Towar – rzeczy ruchome oferowane przez RosaRosie; wszystkie Towary oferowane przez RosaRosie są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.
Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron za pomocą Koszyka, poprzedzone wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Zamawiający składa Zamówienie.
Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych osobowych w celu założenia Konta.
Dane osobowe – dane Zamawiającego o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające m.in. dokonywanie zakupu Towarów.
Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto w RosaRosie.
Cena – cena Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy.
Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Zamawiający.
Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

§ 3 Warunki ogólne
Składanie Zamówień w RosaRosie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
Dla korzystania z RosaRosie niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
Przed złożeniem zamówienia Zamawiający powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.
Zawartość stron RosaRosie stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach RosaRosie mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.


§ 4 Konto
Aby założyć Konto należy dokonać Rejestracji.
Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem elektronicznym www. RosaRosie.com.
Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe w celu utworzenia indywidualnego Konta za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.
Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą Rejestrację oraz zawierającą login oraz hasło Użytkownika.
Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
składanie Zamówień, korzystanie z przechowalni, umożliwiającej odkładanie Towarów na później,
śledzenie statusu przesyłki kurierskiej, monitorowanie statusów złożonych Zamówień oraz historii zakupów, korzystanie z książki adresów. Login oraz hasło mają charakter poufny.
Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim, chyba że posiadaczem Konta jest przedsiębiorca, który udostępnia utworzone Konto w zakresie struktury organizacyjnej swojego przedsiębiorstwa.


§ 5 Złożenie zamówienia
Dokonywanie zakupów w RosaRosie odbywa się za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie jednorazowego Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
Złożenie Zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Koszyka.
Wiążąca Zamawiającego oraz Sprzedawcę jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili złożenia Zamówienia.
Przed Złożeniem zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru parametrów Towaru, takich jak m.in. rozmiar oraz ilość, wyboru sposobu przesyłki oraz formy płatności.
Dla złożenia zamówienia Zamawiający zobowiązany jest również podać adres e-mail, adres dostawy oraz numer telefonu.
Podanie Danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji Zamówienia.
Poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Zamawiający akceptuje warunki sprzedaży, właściwości oraz cenę Towaru i zobowiązuje się do zapłaty Ceny, Kosztów dostawy oraz innych kosztów, jeżeli zostały naliczone i Zamawiający został o nich poinformowany.
Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie.
Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 8 powyżej, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany asortymentu RosaRosie, jego Cen oraz Kosztów dostawy z zastrzeżeniem, że przedmiotowe zmiany nie mają wpływu na złożone przez Zamawiającego Zamówienie.
Klient dokonujący zakupu w sklepie może w sposób wyraźny udzielić odrębnej zgody na przekazanie jego adresu e - mail do Grupy Allegro z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy RosaRosie oraz Grupę Allegro jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Internetowym RosaRosie oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).


§ 6 Płatności
Dokonanie Płatności odbywa się przed realizacją Zamówienia.
Sprzedawca akceptuje następujące metody płatności:
przelew bankowy,
poprzez system płatności internetowych PayPal.
Zapłata metodami określonymi w ust. 2 lit. a, b i d powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy.
Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

§ 7 Dostawa
Dostawa realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient. Termin realizacji złożonych zamówień około 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.
RosaRosie prowadzi sprzedaż wysyłkową dla zamówień złożonych przez Internet. Nie jest możliwy odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
Podczas odbioru Towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz sprawdzić, czy dostarczony Towar jest zgodny z opisem Zamówienia. Brak zastrzeżeń co do stanu przesyłki Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności lub innych wad Towaru Zamawiający posiada prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne
Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, a w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone pisemnie i zawierać:
imię i nazwisko,
numer zamówienia,
opis wady Towaru,
datę zakupu.
Sprzedawca rozpatruje także reklamacje złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem podania danych, o których mowa w ust. 2. Sprzedawca potwierdza złożenie elektronicznej reklamacji poprzez przesłanie informacji wraz z nadanym numerem reklamacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie określonym powyżej jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.


§ 9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
wiadomością e-mail, na adres info@rosarosie.com,
w formie pisemnej, na adres „ELDO P.P.H.U“ (adres: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź z dopiskiem "Zwrot – RosaRosie".
Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 30 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§ 10 Oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę „ELDO P.P.H.U“ (adres: ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068823; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja: Sąd Rejonowy Łódź NIP: 7251676514; REGON: 472157374, właściciela oraz administratora sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.RosaRosie.com oraz www.alfraro.com. (dalej zwanym Administratorem) moich następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email. Dane te zostały zebrane przez Administratora za moją zgodą i będą przetwarzane w celu zapewnienia Administratorowi możliwości skontaktowania się ze mną dla potrzeb realizacji dokonanych przeze mnie zakupów korzystając ze strony Administratora.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem moich danych osobowych jest firma „ELDO P.P.H.U. z siedzibą w Łodzi (91-408), przy ul. Pomorskiej 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068823; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja: Sąd Rejonowy Łódź NIP: 7251676514; REGON: 472157374, właściciel oraz administrator sklepu internetowego prowadzącego sprzedaż detaliczną Towarów, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.RosaRosie.eu oraz www.alfraro.com. Odbiorcą moich danych osobowych mogą być partnerzy handlowi Administratora.
Administrator będzie przechowywał moje dane osobowe przez okres wykonywania przez niego działalności gospodarczej, który obecnie nie jest możliwy do określenia.
Mam prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł zrealizować mojego zamówienia, ani przesyłać mi informacji marketingowych za moją uprzednią zgodą.
Administrator może dokonywać profilowania moich danych osobowych w celu zakwalifikowania mnie do oferowanych przez niego produktów lub innych aktywności ( profilowanie będzie dotyczyć moich preferencji zakupowych).


§ 11 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.RosaRosie.eu oraz www.alfraro.com.
O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Zamawiających drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Zamawiający może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Zamawiający będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

 


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy zakupionego towaru..................................................................... nr. zamówienia................ .............. zawartej dnia………………………………………………w..................................................................

Cena towaru którego dotyczy odstąpienie…………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty………………..zł/EUR (słownie: ........................................................................) przekazem pocztowym na adres.............................................................................................. lub na konto nr.........................................................................................................................

Zwracam......................................................................................... w stanie niezmienionym

 

Dane konsumenta

 

 

 

 

 

 

……………………………..

data i podpis* Konsumenta

 

* w przypadku, gdy oświadczenie będzie przesłane pocztą

 

 

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej naprawy towaru

 

 

 

 

Miejscowość, data

 

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej naprawy towaru

 

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę towaru.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

Z poważaniem

 

 

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej pełnego zwrotu ceny

 

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ........... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Charakter podanej niezgodności wskazuje, że naprawa i wymiana towaru są niemożliwe, a dodatkowo, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, odstępuję od umowy sprzedaży. Zwracam zakupiony towar i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

Z poważaniem

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej obniżenia ceny

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej obniżenia ceny

 

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Charakter wskazanej niezgodności powoduje, że naprawa i wymiana towaru narażałyby mnie na znaczne niedogodności polegające na ............... . Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 8 ust. 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ........... (słownie: .........) zł /EUR, która stanowi różnicę pomiędzy ceną towaru zgodnego z umową i ceną towaru, który charakteryzuje się wskazaną powyżej niezgodnością. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............../przekazem pocztowym na mój adres, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

 

Z poważaniem

 

 


 

Wzór reklamacji dotyczącej wymiany towaru

 

 

 

 

Miejscowość, data

Do

ELDO P.P.H.U

ul. Pomorska 40

91-408 Łódź

 

Oznaczenie imienia, nazwiska konsumenta lub 

nazwa przedsiębiorcy

ulica, numer domu / mieszkania

kod pocztowy oraz miejscowość

numer telefonu

@mail

 

 

Reklamacja dotyczącej wymiany towaru

 

 

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ...... towar jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ..................... Niezgodność została stwierdzona w dniu ............................. Z uwagi na powyższe żądam, na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę towaru na nowy.

W załączeniu składam kopię paragonu.

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pixelpixel